Ekspektatywa
Ekspektatywa - cykl interdyscyplinarny
Ekspektatywa - an interdisciplinary cycle

Ekspektatywa prezentuje stanowiska, metody badawcze oraz postawy twórcze wynikłe z dialogu artystów z naukowcami. Efekty zaprezentowane zostaną podczas wykładów, spotkań, wystaw i dyskusji. Podsumowanie cyklu stanowi seria publikacji.

Jak podaje słownik Michała Arcta z 1921 r., termin ten oznacza "oczekiwanie, wyczekiwanie, ubieganie się, nadzieję". Ekspektatywa jest więc dosłownym odzwierciedleniem stanu oczekiwania i ciekawości wobec możliwych scenariuszy rozwoju przyszłości, których pomyślność zależy od innowacyjnego potencjału przedstawicieli danego społeczeństwa. Przedsięwzięcie to świadomie odnosząc się do niezrealizowanych wcześniej koncepcji podbudowywanych wiarą w technologię ma na celu wymianę doświadczeń dotyczących postępu naukowego oraz dialogu nauki ze sztuką. W sześciu odsłonach cyklu zaprezentowane zostaną różne stanowiska, metody badawcze oraz postawy twórcze. Każdorazowo do zrealizowania wspólnego projektu zaproszona zostanie co najmniej jedna osoba ze świata sztuki oraz nauki, czemu towarzyszyć będzie - oprócz części prezentacyjnej - specjalna publikacja podsumowująca każdą edycję.

 

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana

 

Projekt realizowany dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawy

 

As Michal Arct's 1921 dictionary states, the word "ekspektatywa" means to wait, to expect, to pursue, to have hope. Ekspektatywa is therefore a direct image of the state of expectancy and curiosity about the possible scenarios in the developments of the future. Their success depends solely on the innovative potential of the representatives of a given society. Intentionally referring to concepts—underpinned by the trust in technology—which have not been carried out before, this project’s goal is to share experiences on scientific advancement and to start a dialogue of science with art. Different standpoints, scientific methods and creative attitudes will be presented in six parts. At least one person from the art and science worlds will be invited to carry out a joint project in each one of them; a special publication summing up each part will accompany the presentation.

Organizer: New Culture Foundation Bec Zmiana

The Project is realized with financial support from the Warsaw City Hall.